Oprávnenia / osvedčenia

Vydané oprávnenia / osvedčenia

OPRÁVNENIE ÚVZ SR - EXTERIÉR
OPRÁVNENIE ÚVZ SR - INTERIÉR
NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM
PREŠKOLENIE PRÁCE S AZBESTOM
ROZHODNUTIE - OUŽP

 

Azbest

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Nebezpečný odpad

Živnostenské oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Lisované spoje

Osvedčenie k montáži lisovaných spojov na potrubia z medených a nerezových materiálov.

Oprava vyhradených zariadení

Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž.

Preprava nebezpečných vecí

Školenie o požiadavkách Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 2019 (ADR).

Osvedčenie RÚVZ

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Odstraňovanie azbestu

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Odstraňovanie v interiéroch

Oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v interiéroch budov.

Zhromažďovanie odpadov

Zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu do 20 ton.