Azbest

Jeho dopad na ľudské telo

AZBEST JE PRE ĽUDSKÝ ORGANIZMUS VYSOKO ŠKODLIVÝ.
Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení napr. pílení, brúsení, vŕtaní sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov, dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Jedná sa o veľmi nebezpečnú karcinogénnu látku. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašliavaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Azbestové vlákna sa uvoľňujú v rozmeroch dĺžky od 5 µm do 100 µm a hrúbky do 3 µm, ktoré sú viditeľné iba pod mikroskopom, čiže ich prítomnosť v ovzduší si vôbec neuvedomujeme.
 

Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus sa môže prejavovať:

1. dýchavičnosť, sipot alebo chrapot

2. pretrvávajúci kašeľ, ktorý sa stále zhoršuje

3. vykašliavanie krvi z pľúc

4. bolesť v hrudníku

5. ťažkosti s prehĺtaním

6. opuch krku alebo tváre

7. strata chuti do jedla

8. chudnutie, únava a chudokrvnosť

Expozícia azbestu môže mať fatálne následky na zdravie človeka a môže spôsobiť rakovinu pľúc, trvalé poškodenie pľúc, rakovinu krku, obličiek, pažeráka a žlčníka. Tiež je preukázané spolupôsobenie azbestu s cigaretovým dymom. Doba medzi expozíciou azbestu a vznikom ochorení je 20 – 40 rokov. Jednoduchšie povedané, čím viacej sme vystavení azbestovej expozícii, tým je väčšieriziko ochorenia. Používanie azbestu je zakázané na celom území Slovenska. Azbestové materiály môžu odstraňovať firmy len s povolením daného RÚVZ a vlastnia oprávnenie z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Trestnoprávna zodpovednosť pri neodbornej manipulácii s azbestom

V súčasnosti často krát firmy likvidujú a odstraňujú azbestové materiály zo stavieb bez akéhokoľvek povolenia a ochrany pred expozíciou azbestu. Je potrebné si uvedomiť ,že nielen pracovníci,ktorí danú činnosť realizujú bez OOPP ale aj v prípade obytných domov, sú títo ľudia vystavení v maximálnom množstve expozícii azbestu. Pri úniku vlákien do okolitého priestoru zostáva stav ovzdušia z hľadiska prítomnosti karcinogénnych azbestových vlákien v týchto objektoch po dlhé roky kontaminovaný až niekoľko desiatok tisíc respirabilných vlákien v jednom m3 vzduchu ako pred samotnou rekonštrukciou. K najväčšiemu úniku vlákien dochádza pri akejkoľvek manipulácii s týmito materiálmi, alebo pri ich narušení. /búracie práce, rekonštrukcie atď./ Škodlivosť azbestu je už verejnosti pomerne známa, ale málokto u nás vie, čím je vlastne azbest nebezpečný. Často krát neoprávnené firmy podliezajú ceny autorizovaným firmám a v konečnom dôsledku si ani investori neuvedomujú, akému nebezpečenstvu sa vystavujú. V prípade akejkoľvek manipulácie s azbestom je potrebné previesť sanáciu priestoru, aby mohli byť poskytnuté k nezávadnému užívaniu. V prípade, že premýšľate o odstránení materiálov obsahujúcich azbest z Vášho okolia, odporúčame Vám obrátiť sa na firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto materiálom.

1/ Pri začatí prác je nutné mať povolenie z príslušného RÚVZ.
2/ Po ukončení a sanácie priestorov je potrebné odobrať vzorku ovzdušia a následné vyhodnotenie vzoriek RÚVZ.

Likvidácia azbestu neoprávnenými osobami, firmami

Dnešná legislatíva nepovoľuje likvidáciu azbestu, nakoľko pri manipulácii s azbestom sa uvoľňujú vlákna, ktoré sú zdraviu škodlivé. Žiadna skládka nesmie prevziať odpad obsahujúci azbest, ktorý nie je stabilizovaný pred manipuláciou s ním aj po nej. Pri zistení – udaní, hrozí dotyčnému, ktorý nedodrží legislatívu, pokuta.


Úradu verejného zdravotníctva SR / RÚVZ / podľa správneho deliktu č. 29 určuje pokutu:
a/ v prípade odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bez oprávnenia podľa § 41 ods.1
b/ nepredloženie návrhu pred začiatkom výkonu práce podľa § 41 ods. 13
c/ Nesplnenie oznamovacej povinosti podľa § 41 ods. 16
d/ Nezabezpečenie technických alebo organizačných iných opatrení na ochranu zamestnancov pri práci s azbestom podľa § 41 ods. 17

Pokuta sa udeľuje

Fyzická osoba, právnická osoba od 5.000,00 EUR do 50.000,00 EUR

Úrad životného prostredia SR vo výške:
Fyzická osoba od 5000,00 EUR do 11.730,00 EUR
Právnická osoba od 5000,00 EUR do 16.596,95 EUR
Neoprávnená preprava nebezpečného materiálu AZBEST do 165 969,59 EUR

Trestný zákon SR podľa §285 / z nedbanlivosti nie úmyselne / trestného zákona, ktorý hovorí o všeobecnom ohrození zdravia sa trestá odňatím slobody od 1 až do 5 rokov.
V prípade §300 / ohrozenie a poškodenie životného prostredia / sa trestá odňatím slobody od 1 až do 8 rokov.
Informácie o takýchto skutkoch sa podávajú na Úrade životného prostredia SR, Úrade verejného zdravotníctva SR, alebo na polícii SR.


Zákony Slovenskej republiky týkajúce sa nebezpečného odpadu s obsahom azbestu
1/ Zákon Národnej rady SR č. Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2/ Zákon Národnej rady SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3/ NARIADENIE VLÁDY SR č. 253/2006 z 5. apríla 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou azbestu pri práci
4/ NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
5/ Zákon Národnej rady SR č. 223/2001 z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6/ VYHLÁŠKA MZ SR č.259 z 18. júna 2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia


Smernice EÚ zakazujúce výrobu, obchodovanie a používanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest
1/ Smernica EÚ č. 478, 1983 - obmedzenie EÚ pre obchodovanie s azbestom. Smernica zakazuje predaj a použitie Krocidolitu
2/ Smernica EÚ č. 610, 1985, Smernica EÚ č. 659, 1991 - rozšírenie zákazu na všetky použitia ostatných amfibolových azbestov, ako i na 14 špeciálnych použití chryzotilu
3/ Smernica EÚ č. 77, 1999 - všeobecný zákaz uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna.