Plyn

Inštalácie

Firma INŠTALTECH s.r.o. vlastní osvedčenie a oprávnenie z Technickej inšpekcie na opravu vyhradených technických zariadení v rozsahu:

- oprava a údržba
- rekonštrukcia
- montáž do funkčného celku na mieste funkčnej prevádzky

1/ OSVEDČENIE z TI 097/2/2010 – PZ – O – Bg 1
2/ OPRÁVNENIE z TI 013/2/2012 – PZ – O (OU,R,M) – Ag, Bg

Pri rekonštrukciách dbáme na to, aby boli práce prevedené podľa príslušnej projektovej dokumentácie, ktorú dávame overiť na Technickej inšpekcii. Projektovú dokumentáciu dávame vyhotoviť autorizovaným projektantom (p.Ing.Helebrandt, p. Ing.Šebeň). Zameriavame sa hlavne na rekonštrukcie v bytových domoch, zvislých, alebo ležatých rozvodov s pretlakom do 0,4 MPa. Samozrejme pri každej rekonštrukcii plynových rozvodov montujeme nové uzemnenie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie. Po vykonaných prácach automaticky kontroluje a meria tlak v potrubí revízny technik, pričom vystaví doklad o skúške a revíznu správu. V prípade rekonštrukcie rozvodov z CU, firma INŠTALTECH s.r.o. používa len certifikované materiály /Sanha, Viega/, ktoré sú určené pre systémy rozvodu plynu. Firma si v priebehu svojej činnosti získala svoju klientelu správcov bytových spoločenstiev a presadila sa kvalitou vykonaných prác a dodržiavaním termínov.